מדיניות רישום והשתתפות בקורס/ים בקוסמטיקה טבעית יאלי הוד

 

כללי

 1. התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לרישום ולהשתתפות בקורסים בקוסמטיקה טבעית בהנחיית גב' יאלי הוד, ע.מ. 27455818, או מי מטעמה (להלן: "המרצה").
 2. ההרשמה וההשתתפות הינה בכפוף לתנאי התקנון. הרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאי התקנון.
 3. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי של משתתפים.
 4. מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל לחמישה עשר (15) משתתפים בקורס פרונטלי או לא מוגבל במסגרת און ליין. הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודם זוכה.
 5. כמות ואופי המפגשים משתנה מקורס לקורס בהתאם לסילבוס. מועדים, ימים ושעות הקורס נתונים להחלטתו הבלעדית של המרצה, כפי שיפורסמו מעת לעת. יתכנו מצבים חריגים לא צפויים הדורשים שינויים בשיעורים או בפורמט שלהם ובמקרים אלו תינתן חלופה נאותה על פי יכולתה ושיקולה הבלעדי של המרצה. 
 6. צפייה בשיעורים מקוונים הינה באחריות המשתתפים. שיעורים וקורסים מקוונים פתוחים לרשות התלמידים למשך שנה מיום ההרשמה. המעוניינים בקבלת תעודה (בקורסים הרלוונטיים) נדרשים לעמוד בתנאי לקבלת תעודה ולהגיש את פרויקט הגמר טרם סיום השנה. לא ניתן להאריך זמן ולא תינתן תמיכה מעבר לשנה.
 7. המרצה רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.

 

רישום לקורס

 1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.
 2. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בטופס ההרשמה.
 3. מחיר הקורס כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.
 4. למרצה תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס, אם יש לה יסוד סביר להניח שהשתתפותו של אותו אדם תפגע בהתנהלות התקינה של הקורס או סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתה.
 5. למרצה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

 

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

 1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למרצה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י המרצה. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.
 2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 13 לעיל.
 3. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המרצה.
 4. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס פחות דמי ביטול עסקה. דמי הביטול הינם 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם כמצוין בחוק.
 5. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בכל מועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף 16 לעיל תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
 6. לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים הקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המרצה.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המרצה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
 8. בנוסף לאמור לעיל, רשאית המרצה לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמרצה ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתה של המרצה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 9. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמרצה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י המרצה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.
 10. לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הלימודים בקורס" הינו מועד תחילת השיעור הראשון בקורס, גם אם מלכתחילה אמור היה הקורס להיפתח במועד מוקדם יותר.

 

קניין רוחני

 1. יובהר, כי המרצה הינה בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, שיעורי און ליין, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.
 2. אין להעתיק, לצלם, להקליט, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.
 3. משתתפי הקורס אשר רוצים להציג את עצמם כבוגריו רשאים לעשות כן, אך בשום אופן אינם רשאים להציג עצמם כמי שפועלים מטעם ו/או בשם ו/או בשיתוף המרצה. כמו כן הם אינם רשאים לעשות שימוש בכל סימן מסחר שבבעלות המרצה ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
 4. השימוש בחומרים שנמסרו ע"י המרצה במהלך הקורס הינם לשימושם האישי של המשתתפים, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.

 

רשימת דיוור

 1. ההצטרפות לקורס משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של המרצה, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.
 2. בהצטרפות לדיוור, מסכים המשתתף לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 3. המרצה רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם לרשימת הדיוור, בהתאם לשיקול דעתה וללא צורך בנימוק.
 4. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו חלה על המשתתף.
 5. על המרצה לא תחול כל אחריות לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר לתוכן הדיוור, בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתתף.

 

אחריות

 1. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של המרצה. המרצה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.
 2. סיום הקורס אינו מקנה רישיון ו/או הכרה ו/או תעודה מטעם ו/או המוכרת ע"י משרד הבריאות לעיסוק ברוקחות או לייצור ומכירת תמרוקים.
 3. הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו והמרצה שומרת על זכותה למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לו.
 4. בכל מקרה המרצה לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר ששולם ע"י הלקוח.

 

פרטיות

 1. המרצה תשמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.
 2. הודעות ועדכונים מהמרצה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות הודעות ווטסאפ /אימייל ו/או בכל דרך אחרת שתיבחר המרצה לפי שיקול דעתה.
 3. השתתפות פעילה בשיעורי זום והעלאת תכנים לקבוצת הקורס (במידה וקיימת) תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ועשויים להיות חשופים לתלמידים עתידיים וגם למתחרים ישירים, ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד המרצה בקשר לחשיפת תכנים אלו.

 

הדין החל

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.
 2. כל השתהות או הימנעות של המרצה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.